Eksperdid

Siit leiate ekspertide kontaktid, kes on vajadusel nõus kommenteerima tõstatatud teemasid. Ekspertide kontaktid on jagatud vastavalt valdkondadele:

Koroona ja vaktsineerimine / Demokraatia / TeaduspoliitikaEhitisedHaridusIKTIntegratsioonKeskkond ja energeetikaKOV ja regionaalpoliitikaKultuurMaaeluMajanduspoliitika (riiklikud investeeringud, maksundus)MerendusSotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö / Tervis ja tervisekäitumineSport Tööstus ja tootearendus / Uued materjalid, plastid, tekstiilVälis- ja julgeoleku poliitika/riigikaitse Õigusruum (ja siseturvalisus) / Sotsiaaltöö / Turism (sh hotellimajandus)Teenuste disain, projektijuhtimine, väikeettevõtlus  / Sotsioloogia ja töökorraldus

Koroona ja vaktsineerimine

Demokraatia ja teaduspoliitika

Teaduspoliitika

Ehitised

Haridus

 • Airi Liimets (TLÜ) – kasvatusfilosoof ja kasvatusteadlane, valdkonnad: kasvatuskultuur ühiskonnas, hariduse ja kultuuri seosed; muusika, õppimine ja õpistiilid noorte elustiilis; kasvatusteadusliku mõtte arengulugu, kasvatusfilosoofiline vaade haridus- ja kultuurimaailmale, õppimisele kui tegevusele; inimesekäsitus ja inimeseks olemine tänapäeva maailmas;  airi.liimets@tlu.ee
 • Elina Malleus-Kotšegarov – hariduspsühholoogia, sotsiaal-emotsionaalne pädevus,  motivatsioon, elina.malleus@tlu.ee
 • Eve Eisenschmidt (TLÜ) – haridusasutuse juhtimine, sise- ja välishindamine haridusasutustest (üld-, kutse- ja kõrgharidus), haridusstateegia, kooliarendusprogrammid  – eve.eisenschmidt@tlu.ee
 • Fjodor Sergejev (TalTech) – inseneriõpe, fjodor.sergejev@taltech.ee
 • Grete Arro (TLÜ), õppimine, motivatsioon, tunnetusprotsessid, grete.arro@tlu.ee
 • Hasso Kukemelk (TÜ) – hariduskorraldus, hasso.kukemelk@ut.ee
 • Ilona-Evelyn Rannala (TLÜ) – noorsootöö korraldus ja noorsootöötajate professionaalsus, mitteformaalõpe, ilona-evelyn.rannala@tlu.ee 
 • Irene Lill (TalTech) – ehitusmajandus ja kinnisvara, irene.lill@taltech.ee
 • Ivar Talvik (TalTech) – ehituskonstruktsioonid, ivar.talvik@taltech.ee
 • Jaak Aaviksoo (TalTech), rektor@taltech.ee
 • Jakob Kübarsepp (TalTech), jakob.kubarsepp@taltech.ee
 • Janika Leoste, (TLÜ) – haridusuuendus ja robotid, ettevõtluskoostöö, Janika.leoste@tlu.ee
 • Jarek Kurnitski (TalTech),jarek.kurnitski@taltech.ee
 • Kalle Tammemäe (TalTech),  kalle.tammemae@taltech.ee
 • Karin Pachel (TalTech) – joogivesi, reovesi, prügimajandus, karin.pachel@taltech.ee
 • Karl Õiger  (TalTech) – inseneeria õpe, karl.oiger@taltech.ee
 • Kati Aus (TLÜ) – hariduspsühholoogia, õpimotivatsioon ja tõhus õppimine, kati.aus@tlu.ee
 • Katrin Karu (TLÜ) – andragoogika, ülikooliõpe, täiskasvanud õppija, täiskasvanute koolitaja õpetamispraktikad ja uuringud, õppejõudude professionaalse arengu toetamine, õpikogukonnad professionaalse arengu toetamiseks, katrin.karu@tlu.ee
 • Katrin Paadam (TalTech) – linnakeskkond, linna arengustrateegiad, katrin.paadam@taltech.ee
 • Krista Loogma (TLÜ) – haridus, krista.loogma@tlu.ee
 • Krista Uibu, (TÜ) – algõpetus ja alusharidus, krista.uibu@ut.ee
 • Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium) – Alus- ja põhihariduse, keele ja noortepoliitika asekantsler , kristi.vinter-nemvalts@hm.ee
 • Larissa Jõgi (TLÜ)- andragoogika, täiskasvanute õppimine, täiskasvanute koolitaja professionaalne identiteet ja õpetamise praktikad; kõrgharidusuuringud; õppejõudude professionaalne identiteet, kogemus, õpetamise praktikad, larissa.jogi@tlu.ee
 • Lianne Teder (TLÜ) – noorsootöö ja mitteformaalne õppimine, lianne.teder@tlu.ee
 • Liina Adov (TÜ) – õpetaja emotsionaalne heaolu), liina.adov@ut.ee
 • Linda Helene Sillat (TLÜ) – digipädevused ja tehnoloogia alushariduses, tehnoloogia õpetajahariduses, linda.sillat@tlu.ee
 • Margus Pedaste (TÜ) –  üldharidus, õpetajaharidus, kõrgharidus, elukestev õpe, läbivad teemad, margus.pedaste@ut.ee
 • Maria Erss (TLÜ) – õpetajate professionalism, õppekava uuringud, haridus ja sotsiaalsed muutused, 5695 3845, maria.erss@tlu.ee
 • Mario Mäeots (TÜ) –  digitaalne kirjaoskus, digipedagoogika, mario.maeots@ut.ee
 • Mart Laanpere (TLÜ) – digipädevused,  640 9355, mart.laanpere@tlu.ee
 • Marti Taru (TLÜ) – noored ja ühiskond, 5648 6108 marti.taru@tlu.ee
 • Meidi Sirk (TLÜ) – kutseharidus, kutsepedagoogika, kutseõpetajate professionaalsus ja professionalism. meidi.sirk@tlu.ee
 • Meril Ümarik (TLÜ) – (kutse)õpetajate professionalism, haridusmuutused ja muutuste omaksvõtt, ülikooli õppejõudude professionaalsed praktikad ja identiteet, sugu ja haridus. meril.umarik@tlu.ee
 • Pille Nelis (TÜ) – koolieelne kasvatus ja alusharidus, 516 9397, pille.nelis@ut.ee
 • Raivo Sell (TalTech), raivo.sell@taltech.ee
 • Targo Kalamees (TalTech) – niiskus- ja hallitusprobleemid, renoveerimine, targo.kalamees@taltech.ee
 • Tiiu Kuurme (TLÜ) – kasvatus ja kasvatusteadus, 619 9764, tiiu.kuurme@tlu.ee
 • Tiina Tambaum – haridusgerontoloogia, vananemine tiina.tambaum@tlu.ee
 • Tiia Õun (TLÜ) –  alusharidus – tiia.oun@tlu.ee
 • Urve Venesaar (TalTech) – ettevõtlusõpe,  urve.venesaar@taltech.ee
 • Arvi Tavast (EKI)  – keelepoliitika, lingvistika, keeletehnoloogia arvi.tavast@eki.ee
 • Fred Puss (EKI) – nimed ja Eesti rahvastiku ajalugu fred.puss@eki.ee

IKT

Integratsioon

Keskkond ja energeetika

 • Aarne Männik (TalTech) –  kliima,  aarne.manniik@taltech.ee
 • Ain Kull (TÜ) – tuuleenergeetika, tuulekliima, sood, soode kuivendamise mõju ja soode taastamine, 737 5826, ain.kull@ut.ee
 • Alar Astover (EMÜ) – mullaökoloogia, aineringed süsteemis muld-taim-keskkond, taimede toitumine, optimaalne väetamine, mullastikukaardid ja andmebaasid, ratsionaalne maakasutus, 313546, alar.astover@emu.ee
 • Alar Konist (TalTech) – energiatehnoloogia, biomassid, alar.konist@taltech.ee
 • Andres Annuk (EMÜ) – taastuvenergia, energiakasutus, elektrivõrkude planeerimine, 5568 2624, 731 3322, andres.annuk@emu.ee
 • Andres Siirde (TalTech) – energiatehnoloogia, andres.siirde@tatech.ee
 • Argo Rosin (TalTech) – tehnikateadus, argo.rosin@taltech.ee
 • Arvi Hamburg (TalTech) – energiapoliitika, arvi.hamburg@taltech.ee
 • Asko Lõhmus (TÜ) – looduskaitse, säästev areng, metsad ja nende majandamine, 737 5875, 529 2015, asko.lohmus@ut.ee
 • Aveliina Helm (TÜ) – elurikkus, poollooduslikud kooslused, jätkusuutlik põllumajandus, globaalmuutused, 5553 8679, aveliina.helm@ut.ee
 • Enn Loigu (TalTech) – keskkonnakaitse, enn.loigu@taltech.ee
 • Erik Puura (TÜ) – teadmiste- ja tehnoloogiasiire, ettevõtlussuhted, põlevkivi, geoloogia, 737 4802, 506 9882, erik.puura@ut.ee
 • Gunnar Prause (TalTech) – jätkusuutlik majandus,  gunnar.prause@taltech.ee
 • Hannes Tõnisson (TLÜ) –  geoökoloog ning randade ja rannikumere geoloog, Ott Tänaku ilmaennustaja, hannes.tonisson@tlu.ee
 • Henn Korjus (EMÜ) – metsade majandamise ja loodushoiu kavandamine, dendromeetria, metsade inventeerimine, metsade sertifitseerimine, looduse kaugseire, henn.korjus@emu.ee
 • Ingmar Ott (EMÜ) – sisevete ökoloogia, kalandus, veekogude tervendamine, 731 3525,  514 2304, ingmar.ott@emu.ee
 • Ivo Palu (TalTech) – elektroenergeetika ja mehhatroonika, ivo.palu@tltech.ee
 • Jaan Kalda (TalTech) – füüsikaga seotud teemad,  jaan.kalda@taltechi.ee
 • Jaanus Terasmaa (TLÜ) – vesi, veeökosüsteemid, põhja- ja pinnavee probleemid, allikad ja nende kaitse, vabatahtlike seire, harrastusteadus, jaanus.terasmaa@tlu.ee
 • Jüri Elken (TalTech) – meresüsteemid, mereökoloogia,  juri.elken@taltech.ee
 • Kadri Järve (TalTech) – sordiaretus, GMOd,  kadri.jarve@taltech.ee
 • Kadri Karp (EMÜ) – puuviljandus, marjakasvatus, köögiviljandus, iluaiandus, aiasaaduste kvaliteet, sordiaretus, aiakultuuride biokeemia, 731 3514, kadri.karp@emu.ee
 • Kaia Oras (Statistikaamet) – juhtivanalüütik, kaia.oras@stat.ee
 • Kalev Sepp (EMÜ) – keskkonnakaitse ja -korraldus, keskkonnaaudit, bioenergia, maastikuökoloogia ja -korraldus, ruumiline planeerimine, maastikuhooldus, loodushoid, 731 3777, kalev.sepp@emu.ee
 • Kalle Kirsimäe (TÜ) – maavarad, mineraalid, 737 5894, 5344 3145, kalle.kirsimae@ut.ee
 • Leho Ainsaar (TÜ)  – geoloogiline ajalugu, Eesti geoloogia, 737 5812, 509 8624, leho.ainsaar@ut.ee
 • Lembit Nei (TalTech) – keskkond,  lembit.nei@taltech.ee
 • Malle Krunks (TalTech) – uued energiaallikad, päikesepatareid, malle.krunks@taltech.ee
 • Margus Lopp (TalTech) – keemia, keemiatööstus, margus.lopp@taltech.ee
 • Marika Mänd (EMÜ) – taimekaitse, ökokeemiline kommunikatsioon, taimehaigused ja nende tõrje, 731 3396, 510 0259, marika.mand@emu.ee
 • Marko Kaasik (TÜ)  – ilm, sademed, kuivus, saastunud õhk, 737 5563, 5206174, marko.kaasik@ut.ee
 • Martin Küttim (TLÜ) – soode ökoloogia ja taastamine, nende seosed kliimamuutuste ja kasvuhoonegaasidega,  5693 5875, kyttim@tlu.ee
 • Mati Ilomets (TLÜ) – sood, soode taastamine, turba kaevandamine, soode kuivendamine,50 62 732, mati.ilomets@tlu.ee
 • Mihkel Kangur (TLÜ) – keskkonnaharidus, 529 9075, mihkel.kangur@tlu.ee
 • Meelis Pärtel (TÜ)  – taimestik ja elurikkus, 737 6234, 511 5058, meelis.partel@ut.ee
 • Peeter Laurson (EMÜ, TÜ) – loodus- ja tehnoloogiateadus, majandus, 515 6575, peeter.laurson@emu.ee, peeter.laurson@ut.ee
 • Raivo Mänd (TÜ) – loomade ja inimese käitumise bioloogia, lindude ökoloogia, 737 5070, 506 9849, raivo.mand@ut.ee
 • Rein Drenkhan (EMÜ) – metsapatoloogia, puuhaigused,  731 3169, rein.drenkhan@emu.ee
 • Riho Gross (EMÜ) – kala- ja vähikasvatus, kalade geneetika, kalade tervishoid, 731 3489, riho.gross@emu.ee
 • Rutt Hints (TalTech) – maavarad, rutt.hints@taltech.ee
 • Sergei Preis (TalTech) – veepuhastus, sergei.preis@taltech.ee
 • Sirje Keevallik (TalTech) – kliima, sirje.keevallik@taltech.ee
 • Tiit Lukk (TalTech) – puidu väärindamine, tiit.lukk@taltech.ee
 • Tiiu Kull (EMÜ) – elurikkuse areng, kaitse ja seire, botaanika, zooloogia ja mükoloogia, floristika, faunistika ja fungistika, biosüstemaatika, loodusturism, 7311 883, tiiukull@emu.ee
 • Timo Kikas (EMÜ) – biokütused, 5302 3636, timo.kikas@emu.ee
 • Toomas Paalme (TalTech) – toiduga seotud teemad,  toomas.paalme@taltech.ee
 • Toomas Tamm (EMÜ) – veemajandus, veekaitse, jäätmekäitlus, 553 7901, toomas.tamm@emu.ee
 • Urmas Kõljalg, (TÜ) – seened, seenesaagid sügiseks, avaandmed, 737 6235, 5341 2823, urmas.koljalg@ut.ee
 • Urmas Lips (TalTech) – meresüsteemid, mereökoloogia, urmas.lips@taltech.ee
 • Veiko Uri (EMÜ) — metsakasvatus ja metsaökosüsteemid, metsade uuendamine, metsaparandus, dendroloogia ja pargindus, metsakaitse, 508 3809, 731 3111, veiko.uri@emu.ee
 • Villem Aruoja (KBFI) – keskkonnatoksikoloogia, 513 4078,  villem.aruoja@kbfi.ee
 • Villu Soon (TÜ) -herilased, 53423046, villu.soon@ut.ee
 • Üllas Ehlich (TalTech) – keskkonnainvesteeringute tasuvus, ullas.ehlich@taltech.ee
 • Ülo Niinemets (EMÜ) –  taimekasvatusteadus ja -tehnoloogiad, taimekasvatussaaduste töötlemine ja säilitamine, bioenergiakultuurid, taimede stressibioloogia, biogeensed emissioonid, 731 3140, ylo.niinemets@emu.ee
 • Ivar Sibul (EMÜ) – dendroloogia, metsakaitse, metsaentomoloogia, keskkonnasäästlik putukatõrje, biopestitsiidid, keemiline kommunikatsioon ja lõhnaorientatsioon putukatel, 508 4929, ivar.sibul@emu.ee
 • Andi Hektor (KBFI) – energeetika,  5615 0288, andi.hektor@cern.ch
 • Aveliina Helm (TÜ)  – ökoloogia, keskkond, looduskaitse),5553 8679,  aveliina.helm@ut.ee
 • Mihkel Kangur (TLÜ) – ökoloogia, keskkond, uuringud loodusressursside haldamiseks, keskkonnamõju  hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, teaduspoliitika, keskkonnapoliitika), 529 9075, mihkel.kangur@tlu.ee
 • Hiie Hinrikus (TalTech) – elektromagnetkiirgus ja selle bioloogiline mõju, hiie.hinrikus@taltech.ee

KOV ja regionaalpoliitika

Kultuur

 • Airi-Alina Allaste – Noorsookultuur airi-alina.allaste@tlu.ee
 • Aivar Kriiska (TÜ) – väljakaevamised, leiud), 552 7615, aivar.kriiska@ut.ee
 • Andra Siibak (TÜ)  – laste ja vanemate sotsiaalmeedia käitumine, sisuloome, sotsiaalmeedia mõjud, sotsiaalmeedia kasutus, 517 4146, andra.siibak@ut.ee
 • Andres Jõesaar (TLÜ) – rahvusringhääling, üldisem meediapoliitika, andres.joesaar@gmail.com
 • Birute Klaas-Lang (TÜ)  – keeleteemad üldiselt, keelepoliitika, muukeelne haridus Eestis, 506 9749, birute.klaas-lang@ut.ee
 • Indrek Ibrus (TLÜ) – meedia laiemas kultuuripoliitikas, uuenduslikkus rahvusringhäälingus, loomemajandus, 5697 8885, indrek.ibrus@tlu.ee
 • Jüri Allik (TÜ) – eksperimentaalpsühholoogia, psühholoogia uurimismeetodid, individualism ja
  kollektivism, isiksus, nägemistaju, psühholoogia ajalugu jm, 737 5905, 5184 277, juri.allik@ut.ee
 • Kadri Simm (TÜ) – meditsiinieetika, bioeetika, poliitikafilosoofia, feminism, 512 9219, kadri.simm@ut.ee
 • Karl Pajusalu (TÜ) – eesti keel ja murded, keeleküsimused laiemalt, 737 6124, 526 7733, karl.pajusalu@ut.ee
 • Katrin Tiidenberg (TLÜ) – sotsiaalmeedia ja visuaalkultuur, katrin.tiidenberg@tlu.ee
 • Lea Altnurme (TÜ) – eestlaste religioossus, new age, 5691 8987, lea.altnurme@ut.ee
 • Marek Tamm (TLÜ) – kultuuriajalugu, kultuuriteooria, lõimumine, ajalugu ja mälu, keskaja ajalugumarek.tamm@tlu.ee
 • Margit Sutrop (TÜ) – kõrgharidus, eetika, koolide võrdlemine/pingeread – hea kooli mudel, teaduseetika;  teadmussiire ühiskonda, ühtne eestikeelne kool, õpetajakoolitus, uue haridus- ja teadusstrateegia koostamine, 520 7183, margit.sutrop@ut.ee
 • Mart Läänemets (TÜ)  – budismi kultuur ja kirjandus, eeskätt mahajaana suutrad; Hiina mõttelugu, kultuur ja ajalugu, hiina klassikaline kirjandus, hiina keel; tänapäeva Hiina sise- ja välispoliitika, HiinaRV ja Taiwani suhted, 737 5589, 551 8847, mart.laanemets@ut.ee
 • Martin Malve (TÜ)  – luustike väljapuhastamised, kalmistute ja matmispaikade uuringud, inimluude analüüsimine, haiguste ja vigastuste määramine inimluudel, tuvastamine), väljakaevamised, 525 1186, martin.malve@ut.ee
 • Reili Argus (TLÜ) – lingvistika, laste keeleline areng, 518 5182, reili.argus@tlu.ee
 • Riho Altnurme (TÜ) – usk üldiselt, 5344 1310, riho.altnurme@ut.ee

Maaelu

 • Aive Liibusk (EMÜ) – geomaatika, 7313 196, aive.liibusk@emu.ee
 • Andres Aland (EMÜ) –  loomapidamine, saasteainete emissioon, loomade käitumine ja heaolu, loomakaitse, looma- ja karja tervishoid, 731 3705, 5569 0935, andres.aland@emu.ee
 • Arvo Viltrop (EMÜ) – epidemioloogia, seakatk, mikrobioloogia, viroloogia, parasitoloogia, immunoloogia, nakkushaigused, veterinaarne rahvatervishoid, 731 3210, arvo.viltrop@emu.ee
 • Haldja Viinalass (EMÜ) – loomageneetika, tõuaretus ja biotehnoloogia, 731 3467, haldja.viinalass@emu.ee
 • Hardi Tullus (EMÜ) – metsakasvatus ja metsaökoloogia, 5098 598, hardi.tullus@emu.ee
 • Henn Korjus (EMÜ) – metsakorraldus, henn.korjus@emu.ee
 • Jaan Miljan (EMÜ) – maaehitus, 731 3177, 5143 353, jaan.miljan@emu.ee
 • Jüri Olt (EMÜ) – tootmistehnika, põllumajandusmasinad, 731 3358, 508 1671, jyri.olt@emu.ee
 • Kerli Mõtus (EMÜ) – piimaveisekarja tervishoid, veterinaaria, 5621 9397, kerli.motus@emu.ee
 • Olav Kärt (EMÜ) – söötmisteadus, looma ja linnukasvatussaaduste tootmine ja kvaliteet, 731 3401, 5136344, olav.kart@emu.ee
 • Peeter Muiste (EMÜ) – metsatööstus, 73131, peeter.muiste@emu.ee
 • Rando Tuvikene (TLÜ) – biomasside väärindamine, aktiivained, 55588222, rando.tuvikene@tlu.ee
 • Rando Värnik (EMÜ) – agraarökonoomika ja turundus, maasotsioloogia, maaühiskonna arengu planeerimine, 527 4808, 731 3813, rando.varnik@emu.ee
 • Riho Gross (EMÜ) – vesiviljelus, 731 3489, riho.gross@emu.ee
 • Siim Maasikamäe (EMÜ) – geodeesia, maakorraldus, 731 3120, 731 3119,  siim.maasikamae@emu.ee
 • Tõnu Järveots (EMÜ) – koduloomade anatoomia, embrüoloogia, arengubioloogia ja füsioloogia, patoanatoomia ja -histoloogia ja -füsioloogia, kohtuveterinaaria, 731 3234, tonu.jarveots@emu.ee
 • Ivar Sibul (EMÜ) – metsandus, puud ja põõsad metsas, aias ja pargis, metsa- ja puidukahjurid, 508 4929, ivar.sibul@emu.ee

Majanduspoliitika (riiklikud investeeringud, maksundus)

Merendus

Sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö

 • Ain Raal (TÜ)  – Eesti apteegisüsteem, rahvameditsiin, ravimtaimed, looduslikud ravivahendid, 737 5288, 502 7574, ain.raal@ut.ee
 • Allan Puur – rahvastikuteadus, rahvastikuprobleemid, allan.puur@tlu.ee
 • Anu Masso (TalTech) – meediauuringud, anu.masso@taltech.ee
 • Anu Toots (TLÜ) – sotsiaalpoliitika, 640 9450, anu.toots@tlu.ee
 • Avo-Rein Tereping (TLÜ) – kuulmispsühholoogia, infomüra, sotsiaalpsühholoogia (inimese sotsiaalne käitumine), COVID-19 psühholoogia.  504 1732, avo-rein.tereping@tlu.ee
 • Dagmar Kutsar (TÜ) – lapsed ja nende heaolu; sotsiaalteemad laiemalt, 737 5951, 549 5511, dagmar.kutsar@ut.ee
 • Daisy Volmer (TÜ) – Eesti apteegisüsteem, apteegiteenuste kvaliteet, eakad ja ravimid, ravijärgimus, ravimiohutus, meditsiinitehnoloogia farmaatsias, farmaatsiaharidus), 737 5298, daisy.volmer@ut.ee
 • Halliki Harro-Loit (TÜ) – meedia ja selle muutumine; privaatsus; ajakirjandus ja ajakirjanduskultuur, kool jm, 737 5189, 506 6826, halliki.harro@ut.ee
 • Kersti Kriisk (TLÜ) – sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika, 553 8032, kersti.kriisk@tlu.ee
 • Lauri Leppik – sotsiaalkindlustus (sh pensionid), Euroopa sotsiaalharta, rahvastikuvananemine, lauri.leppik@tlu.ee
 • Luule Sakkeus (TLÜ) – rahvastiku tervis, rahvastikuvananemine, Eesti demograafia keskus, rahvastikuteadus, 645 4125, ekdk@tlu.ee
 • Mare Ainsaar (TÜ) – demograafia, perepoliitika), 737 5936, 517 8132, mare.ainsaar@ut.ee
 • Margit Keller (TÜ) – tarbimisühiskond ja konsumerism; euro(raha) kasutuselevõtt jm sotsiaalse kommunikatsiooniga seonduv, 737 5190, 506 2801, margit.keller@ut.ee
 • Marju Lauristin, (TÜ sotsiaalse kommunikatsiooni professor), 513 8669, marju.lauristin@ut.ee
 • Merike Sisask, – vaimne tervis, ennetustöö, suitsiidikäitumine, merike.sisask@tlu.ee
 • Reeli Sirotkina (TÜ) – sotsiaaltöö assistent, eakad, pensionid jne, 737 6158, 513 9382, reeli.sirotkina@ut.ee
 • Zsolt Bugarszki (TLÜ) – sotsiaalhoolekande ja sotsiaalpoliitika, zsolt.Bugarszki@tlu.ee  (CC koidu.saia@tlu.ee )
 • Veronika Kalmus (TÜ) – meedia mõju, meedia kasutus, internetiuuringud, lapsed/noored ja internet, internetiohutus, 737 5189, 5662 3583, veronika.kalmus@ut.ee

Tervis ja tervisekäitumine

 • Ivi Jõudu (EMÜ) – toiduainete ohutu töötlemine, 731 3348, 514 5367, ivi.joudu@emu.ee
 • Kariina Laas (TÜ) – psühholoogia, vaimne tervis, 505 2062 kariina.laas@ut.ee
 • Karin Kogermann (TÜ) – ravimiainete valmistamine ja tehnoloogia, antibiootikumide toimemehhanismid, nanopreparaatide disain ja valmistamine, lapsed ja ravimid, 737 5297, karin.kogermann@ut.ee
 • Mare Saag, (TÜ)  – hambaravi Eestis, suu limaskesta probleemid, kaaries, suulõhede geneetika, hammaste eest hoolitsemine, 731 9855, mare.saag@ut.ee
 • Margus Viigimaa (TalTech) – biomeditsiin, tervisetehnoloogia, margus.viigimaa@taltech.ee
 • Marina Järvis (TalTech) – tööheaolu ja -ohutus, marina.jarvis@taltech.ee
 • Mati Roasto (EMÜ, toiduohutus ja -hügieen) 7313 433, 5083710, mati.roasto@emu.ee
 • Peeter Ross (TalTech)  peeter.ross@taltech.ee
 • Rita Nõmmela (TÜ)  – laste hambaravi, hambumusanomaaliad ja nende ravi, 731 9860, rita.nommela@ut.ee
 • Toivo Maimets (TÜ) – kasvajate bioloogia, tüvirakud, bioeetika, 737 5028, 527 7002, toivo.maimets@ut.ee
 • Eliis Salm (TalTech) –  tervisedendus, toitumine, jätkusuutlik areng, veganlus, tarbijakäitumine laiemalt, 620 3959,  eliis.salm@taltech.ee
 • Irja Lutsar (TÜ) – meditsiin, tervisepoliitika, teaduspoliitika, 5191 1800, irja.lutsar@ut.ee

Sport

 • Egert Juuse (TalTech) – kergejõustik, egert.juuse@taltech.ee
 • Jarek Mäestu (TÜ) – liikumisaktiivsus, elukestva liikumisharjumuse kujundamine, treenimise põhitõed), 737 5373, 5647 7236, jarek.maestu@ut.ee
 • Kersti Sirel (TLÜ) – korvpall, kooliõpilaste kehaline aktiivsus, kehaline kasvatus koolis, sport kõrgkoolis, kersti.sirel@tlu.ee
 • Reeda Tuula-Fjodorov (TLÜ) – liikumisaktiivsus, looduses liikumine, aktiivne puhkus, multisport, reeda.tuula@tlu.ee
 • Mati Pääsuke, (TÜ kinesioloogia ja biomehaanika professor – terviseuuringud, füsioteraapia, kinesioloogia, spordifüsioloogia, 737 6286, 518 4874, mati.paasuke@ut.ee
 • Merike Kull (TÜ)  – liikumislabor, liikuma kutsuva kooli algatus, kehaline aktiivsus Eestis, 737 5367, 5884 8065, merike.kull@ut.ee
 • Priit Kaasik (TÜ) – liikumis- ja sporditeaduste õpetamine, kehaline töövõime ja tervis, 737 5364, 517 7696, priit.kaasik@ut.ee
 • Rait Käbin (TalTech) – korvpall, rait.kabin@taltech.ee
 • Reeda Tuula-Fjodorov – iikumisaktiivsus, looduses liikumine, aktiivne puhkus, multisport, reeda.tuula@tlu.ee
 • Uku Rummi (TalTech) – võrkpall, uku.rummi@taltech.ee
 • Vahur Ööpik, (TÜ spordifüsioloogia professor – spordijookide kasutamine ja nende mõju, kliimalabor, ettevalmistus sportlikuks ürituseks või missiooniks teises kliimas), 737 5366, 518 4234, vahur.oopik@ut.ee
 • Veiko Lember (TalTech, võrkpall),  veiko.lember@taltech.ee
 • Viktor Saaron (TLÜ) – võimlemise didaktika lektor, viktor.saaron@tlu.ee

Tööstus ja tootearendus

Uued materjalid, plastid, tekstiil

Välis- ja julgeoleku poliitika/riigikaitse

 • Agnes Kasper (TalTech) – küberjulgeoleku õigus,  agnes.kasper@taltech.ee
 • Birgit Poopuu (TLÜ) – rahvusvahelised suhted, rahu- ja konfliktiuuringud, birgit.poopuu@tlu.ee
 • Catlyn Kirna (TLÜ) – rahvusvahelised suhted, välispoliitika, Läänemere riigid, väikeriigid, julgeolek, küberjulgeolek, catlyn.kirna@tlu.ee
 • Eiki Berg (TÜ) – maailma riikide välispoliitika, rahvusvahelised suhted), 737 5311, 55 37 991, eiki.berg@ut.ee
 • Holger Mölder (TalTech) – rahvusvahelised suhted – julgeolek ja kultuur, holger.molder@taltech.ee
 • Rain Ottis (TalTech) – küberkaitse, kriitiline infrastruktuur, rain.ottis@taltech.ee
 • Raul Toomla (TÜ) – rahvusvaheline poliitika ja rahvusvahelised suhted, 737 6583, raul.toomla@ut.ee
 • Stefano Braghiroli (TÜ) – Euroopa Liit, Euroopa parlament, Itaalia poliitika, paremäärmuslus ja populism, 737 6581, 5855 2815, stefano.braghiroli@ut.ee (suhtluskeel inglise keel)
 • Toomas Ruuben (TalTech) – kriitiline side, toomas.ruuben@taltech.ee
 • Urmas Pappel (TÜ) – Hiina poliitika, 516 8744, urmas.pappel@ut.ee

Õigusruum (ja siseturvalisus)

 • Carri Ginter (TÜ) – EL-i õigus, 501 8498, carri.ginter@ut.ee
 • Jaan Ginter (TÜ)- kriminaalõigus, õigustemaatika laiemalt, 737 5973, 516 4273, jaan.ginter@ut.ee
 • Jaan Sootak (TÜ) – karistusõiguse osakonna juhataja, 737 5971, 5340 1663, jaan.sootak@ut.ee
 • Jüri Ginter (TÜ) – haridusõigus, sotsiaaleetika ja hariduseetika, täiskasvanute koolitus, hariduskorraldus, 737 5157, juri.ginter@ut.ee
 • Kärt Pormeister (TLÜ) – meditsiiniõigus, andmekaitseõigus, bioeetika ja õigus, inimõigused, põhiõigused kpormeister@gmail.com
 • Kristjan Kask (TLÜ) – õiguspsühholoogia ja kohtupsühholoogia, kristjan.kask@tlu.ee
 • Lauri Mälksoo (TÜ) – rahvusvahelise õiguse professor, avaliku õiguse osakonna juhataja – rahvusvaheline õigus, 503 7171, lauri.malksoo@ut.ee
 • Lehte Roots (TLÜ) – Euroopa Liidu õigus, migratsioon, pagulasõigus, inimõigused, lehte.roots@tlu.ee
 • Paloma Krõõt Tupay (TÜ)  – riigiõigus), 5301 4420, palomakreet.tupay@ut.ee
 • Peep Pruks (TÜ), 510 5511, peep.pruks@ut.ee
 • Raul Narits (TÜ), 501 5428, raul.narits@ut.ee
 • Tanel Kerikmäe (TalTech) – EL õigus, tehnoloogiaõigus,  518 2037, tanel.kerikmae@taltech.ee
 • Thomas Hoffmann  (TalTech)  tehisintellekt, eraõigus,  thomas.hoffmann@taltech.ee
 • Tiina Pajuste (TLÜ) – rahvusvaheline õigus, rahvusvahelised lepingud, rahvusvahelised organisatsioonid; inimõigused, tiina.pajuste@tlu.ee

Sotsiaaltöö

 • Valter Parve (TÜ) – sotsiaaltöö kogukonnas, 526 7386, valter.parve@ut.ee
 • Anne Rähn (TÜ) – sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon, 5865 1393, anne.rahn@ut.ee
 • Anu Laas (Naiste Tugi- ja Teabekeskus) – soouuringud, anulaasile@gmail.com
 • Ingrid Sindi (TLÜ) – laste asendushooldus, lapse õiguste ja heaolu kontseptsioon, lapsekeskne lähenemine, ingrid.sindi@tlu.ee
 • Karmen Toros(TLÜ) – lastekaitsetöö, lapse ja pere osalus ning abivajava lapse ja pere hindamine lastekaitsetöös, karmen.lai@tlu.ee

Turism (sh hotellimajandus)

Teenuste disain, projektijuhtimine, väikeettevõtlus

 • Arvi Kuura (TÜ Pärnu kolledž) – projekti- ja protsessijuhtimine, projektiseerumine ja projektistumine, teenustumine), 528 7321, arvi.kuura@ut.ee
 • Gerda Mihhailova (TÜ Pärnu kolledži) – teenusedisain, disainmõtlemine, meeskonnatöö, virtuaal- ja -kaugtöö ehk kaasaegsed töövormid, 505 3572, gerda.mihhailov@ut.ee
 • Katri-Liis Lepik (TLÜ) – sotsiaalne ettevõtlus, teenuste disain ja väikettevõtlus, sotsiaalne ettevõtlus, sotsiaalne innovatsioon, koosloome teenuste disainis, mõjude hindamine, kllepik@tlu.ee
 • Margus Kõomägi (TÜ Pärnu kolledži) – ärirahandus, riskikapital,  502 5679, margus.koomagi@ut.ee

Sotsioloogia ja töökorraldus

 • Ellu Saar – haridus, integratsioon, sotsiaalne ebavõrdsus, ellu.saar@tlu.ee
 • Kairit Kall – töösuhted, platvormitöö, töötajate lähetamine, ühiskonna uurimise meetodid,  kairit.kall@tlu.ee
 • Triin Roosalu (TLÜ) – sotsioloogia, töökorraldus teaduses ja kõrghariduses, töökorraldus üldisemalt, ametiühingud, 619 9874, triin.roosalu@tlu.ee